Giải thích về Quyền được nhận bản Dự toán Trung thực các Chi phí Sản phẩm và Dịch vụ

Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đều phải cung cấp cho những bệnh nhân không được bảo hiểm, những người không có bảo hiểm hoặc không sử dụng bảo hiểm, một bản dự toán số tiền mà họ sẽ được lập hóa đơn cho các sản phẩm hoặc dịch vụ đã lên lịch, hoặc cho các sản phẩm hoặc dịch vụ không khẩn cấp khác khi có yêu cầu. Bất kỳ ai có hoặc không có bảo hiểm cũng đều có thể đề nghị cung cấp một bản dự toán trung thực. Đề nghị Cung cấp bản Dự toán Chi phí tại đây.

Nếu quý vị không có bảo hiểm:

  • Quý vị có quyền nhận được một bản dự toán trung thực về số tiền mà quý vị sẽ được lập hóa đơn cho các mặt hàng hoặc dịch vụ đã lên lịch hoặc không khẩn cấp.  Bản dự toán phải bao gồm chi phí cho các sản phẩm và dịch vụ dự kiến sẽ được cung cấp khi thăm khám, chẳng hạn như xét nghiệm y tế và viện phí.
  • Quý vị có quyền nhận được bản dự toán bằng văn bản ít nhất 1 ngày làm việc trước ngày nhận dịch vụ hoặc vật dụng y tế đã lên lịch.  Quý vị cũng có thể hỏi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình và bất kỳ nhà cung cấp nào khác mà quý vị chọn, để có được một bản dự toán trung thực trước khi quý vị đặt lịch cho một mặt hàng hoặc dịch vụ.

Nếu quý vị có bảo hiểm, quý vị cũng có thể yêu cầu cung cấp một bản dự toán trung thực về số tiền mà quý vị sẽ được lập hóa đơn cho các sản phẩm và dịch vụ không khẩn cấp mà quý vị có thể muốn lên lịch.

Cho dù quý vị có bảo hiểm hay không, nếu con số dự toán mà quý vị nhận được cho các sản phẩm và dịch vụ dự kiến cao hơn đáng kể số tiền thuộc trách nhiệm thanh toán của mình trong hóa đơn, quý vị có thể khiếu nại hóa đơn đó.

Vui lòng lưu lại một bản sao hoặc hình ảnh bản dự toán trung thực của quý vị.

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin về quyền được nhận bản Dự toán Trung thực, vui lòng truy cập www.cms.gov/nosurprises hoặc gọi đến Bộ phận Hỗ trợ vấn đề Hóa đơn Ngoài dự kiến theo số 1-800-985-3059.


Next Steps
Pre-Visit Financial Counseling Hotline
Questions About Your Bill