CHOP Speaks Your Language in Vietnamese (Tiếng Việt)

Published on

Dịch vụ này được Bệnh Viện Nhi Philadelphia cung cấp. 

Dịch vụ thông dịch có tên là CHOP Speaks Your Language (CHOP Nói Tiếng Của Quý Vị).

Nếu quý vị gặp tình huống cấp cứu, vui lòng gọi 911.

Nếu quý vị muốn sử dụng các dịch vụ thông dịch để liên hệ với một nhà cung cấp ở CHOP, hãy quay số 877-463-7907.

Nhấn 5 để được kết nối với thông dịch viên Tiếng Việt.

Nói với thông dịch viên tên hoặc số của người hoặc phòng mà quý vị muốn liên hệ.

Thông dịch viên sẽ giữ máy và quý vị sẽ được kết nối đến CHOP.

Các cuộc gọi sẽ được giám sát hoặc ghi lại.